Secciones

Buscador

Productos

Destacados

Enlaces

Aviso legal

1. Datos da empresa

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, a continuación expóñense os datos identificativos da entidade.

Denominación social: CITANIA DE PUBLICACIÓNS
Nome Empresa: CITANIA DE PUBLICACIÓNS
C.I.F.: a-4442342cif
Domicilio social: Norias, 30
Cidade: Lugo
Teléfono: 982226309
Fax: :982221456
e-mail: agiz@galiciadigital.com


DATOS DE INSCRICIÓN NO REXISTRO MERCANTIL

Rexistro mercantil de:

2. Propiedade Intelectual

O código fonte, os deseños gráficos, as imaxes, as fotografías, os sons, as animacións, o software, os textos, así como a información e os contidos que se recollen na dirección de CITANIA DE PUBLICACIÓNS están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor desta entidade e non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, a súa difusión, nin a súa modificación, transformación ou descompilación, nin demáis dereitos recoñecidos legalmente ó seu titular, sin o permiso previo e por escrito de CITANIA DE PUBLICACIÓNS

O usuario que visite a páxina, única e exclusivamente, pode utiliza-lo material que apareza neste sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais ou para incorrer en actividades ilícitas. Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados por CITANIA DE PUBLICACIÓNS

CITANIA DE PUBLICACIÓNS velará polo cumprimento das anteriores condicións como pola debida utilización dos contidos presentados nas súas páxinas web, exercitando tódalas accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumprimento destes dereitos por parte do usuario.

Comunicados.
CITANIA DE PUBLICACIÓNS comprométese a NON REMITIR COMUNICACIÓNS COMERCIAIS SIN IDENTIFICALAS COMO TALES, conforme ó disposto na Lei 34/2002 de Servicios da Sociedade da Información e de comercio electrónico.
A estes efectos non será considerado como comunicación comercial toda a información que se envíe ós socios ou interesados en xeral, sempre que teña por finalidade o mantemento da relación contractual existente entre cliente e a empresa así como o desempeño das tarefas de información, formación e outras actividades propias do servicio que o cliente ten contratado coa empresa.

4. Uso daa páxina web.

1.-CITANIA DE PUBLICACIÓNS non se fai responsable do incumprimento de calquera norma aplicable en que poda incorrer o usuario no seu acceso ó sitio web de CITANIA DE PUBLICACIÓNS e/ou no uso das informacións contidas no mesmo.

2.-E/. non será responsable dos danos e perxuizos producidos ou que poidan producirse, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información, das materias contidas nesta páxina web e dos programas que incorpora. Os enlaces (Links) e hipertexto que posibiliten, a través do sitio web CITANIA DE PUBLICACIÓNS, acceder ó usuario a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control da entidade, que non se fai responsable nin da información contida nos mesmos nin de calesqueira efectos que puideran derivarse de esta información.

3.- E/. non se fai responsable do uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes de marca, nomes de produto, marcas comerciais que, non sendo propiedade de dita entidade, aparezan na páxina web CITANIA DE PUBLICACIÓNS. Tampouco se responsabiliza da integridade, veracidade e licitude do contido dos enlaces ás páxinas web ás que poida accederse dende CITANIA DE PUBLICACIÓNS

4..-E/. non se responsabiliza dos virus que teñan a súa orixe nunha transmisión telemática infiltrados por terceiras partes (por exemplo, os macros de procesadores de texto, os applets de Java e os programas Active X), xerados coa finalidade de obter resultados negativos para un sistema informático.

5.- En definitiva, o Usuario é o único responsable do uso que realice dos servizos, contidos, enlaces (Links) e hipertexto incluidos no sitio web CITANIA DE PUBLICACIÓNS